Pojem mainstream (z anglického main – hlavný a stream – prúd) označuje prevládajúci spoločenský konsenzus napr. v kultúre, umení alebo v názoroch na spoločenské dianie. Často má tento pojem negatívny kontext. Naopak, proces mainstreaming v rámci určitej záležitosti znamená plné zohľadňovanie tejto záležitosti vo všetkých politikách alebo prístupoch napr. pri vzdelávaní, pri prístupe k mládeži alebo rodovej rovnosti a snaží sa docieliť rovnosť a toleranciu.

Eurostat je štatistický úrad Európskej únie. Vznikol v roku 1953 so sídlom v Luxemburgu, Luxembursko. Úzko spolupracuje s členskými štátmi a vytvára tak európsky štatistický systém.

Litva je parlamentná republika s predsedom vlády (premiérom) a hlavou štátu (prezidentom), ktorý menuje premiéra. Parlament je jednokomorový zákonodarný orgán. Krajina je rozdelená na 60 obcí s priamo volenými primátormi a starostami.

Európska rada je jednou zo siedmich oficiálnych inštitúcií EÚ. Stretávajú sa na nej lídri krajín EÚ (samit Európskej rady) s cieľom určiť politický program Únie. Predstavuje najvyššiu úroveň politickej spolupráce medzi krajinami EÚ.

Federalizmus predstavuje taký systém vlády, v ktorom je právomoc vykonávať isté kompetencie ústavne rozdelená medzi viaceré správne jednotky.