Európska únia je najaktívnejším darcom humanitárnej pomoci na svete. Pri veľkých katastrofách alebo humanitárnych krízach, poskytuje EÚ pomoc krajinám aj obyvateľstvu tak v Európe ako aj mimo nej. Činnosť EÚ vychádza zo základných humanitárnych princípov ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti a obsahuje tri prvky: núdzovú pomoc, potravinovú pomoc a pomoc určenú utečencom a vysídleným osobám.

Spôsob, akým EÚ prijíma rozhodnutia sa označuje ako „riadny legislatívny postup“ (predtým postup spolurozhodovania). Vyjadruje sa tým, že Európsky parlament priamo volený občanmi schvaľuje legislatívu EÚ spoločne s Radou, ktorú tvoria zástupcovia všetkých 28 vlád členských štátov EÚ.

Výsledky volieb bývajú oficiálne vyhlásené až po uzavretí všetkých volebných miestností v Európe. Pri posledných voľbách v roku 2019 zatvárali posledné volebné miestnosti v nedeľu 26. mája 2019 v Taliansku o 23.00 hodine. Z volieb vyšiel ako najsilnejší Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) so 179 mandátmi. Účasť vo voľbách bola 50,97 %.

Koncept tzv. prelievania (spill-over alebo spillover) je základom neofunkcionalistickej teórie európskej integrácie. Podľa tejto teórie má integrácia expanzívny charakter. To v praxi znamená, že integrácia v jednej oblasti postupne vedie k integrácii v ďalších a proces integrácie sa tak prehlbuje.

Európska komisia je výkonný orgán Európskej únie. Je politicky nezávislá a reprezentuje celoeurópske záujmy. Navrhuje európsku legislatívu a sama implementuje nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Komisiu tvorí 27 komisárov, jeden za každý členský štát. Na ich čele stojí predseda komisie, ktorý zodpovedá za rozdelenie portfólií medzi komisárov. Aktuálne je predsedníčkou komisie Ursula von der Leyen