Kľúčovú funkciu pre Vládu SR zabezpečuje v európskych záležitostiach zabezpečuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Od roku 2010 a podľa zákonom predpísaných postupov dohliada a koordinuje záležitosti, ktoré súvisia s členstvom v EÚ. Spolupracuje pritom s inými rezortmi v rámci rezortných koordinačných skupín, Stálym zastúpením SR pri EÚ a s Národnou radou SR.

Vnútroštátna koordinácia európskych záležitosti spadá pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti od roku 2010. Ministerstvo riadi spoluprácu medzi vládou SR a Národnou radou SR. Koordinuje a nadrezortne dohliada na záležitosti, ktoré vyplývajú z členstva v Európskej únii. Plní úlohy s tým súvisiace pri plnom rešpektovaní vecných kompetencií ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Pravidelné informuje o aktuálnom dianí v Európskej únii pred rokovaniami príslušných formácií Rád EÚ, o rámcových pozíciách Slovenskej republiky a o tom, ako strategické iniciatívy korešpondujú so zámermi vlády SR prostredníctvom informačných materiálov, ktorých obsah a prílohy zverejňuje na svojej stránke. Základ existujúcej koordinačnej štruktúry v Slovenskej republike kopíruje štruktúru rozhodovacieho procesu v EÚ (tzn. pracovné skupiny, Coreper/zvláštne výbory a formácie Rady). V podmienkach SR sú jej základnými článkami rezortné koordinačné skupiny a komisia pre záležitosti EÚ na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Rezortná koordinačná skupina (RKS) je expertným konzultačným a koordinačným orgánom rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ. Vplýva na prípravu pozičných dokumentov SR v rámci rozhodovacieho procesu. V prípade záležitostí medzirezortného charakteru, ktoré presahujú rámec pôsobnosti ministerstva rezortná skupina zabezpečuje ich riešenie v kooperácii s príslušnými rezortmi. RKS na začiatku rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ identifikuje prioritné akty z pohľadu SR. Podobne v koordinácii so Stálym zastúpením SR pri EÚ identifikuje nelegislatívne právne akty a iné akty s vyššou dôležitosťou, ku ktorým sa vypracuje predbežné stanovisko. Koordinuje prípravu a proces schvaľovania predbežného stanoviska k návrhom aktov EÚ. Rokuje a berie na vedomie informáciu o návrhoch pozícií SR na rokovania v pracovných skupinách EÚ prezentovanú zástupcami vecne príslušných štruktúr rezortu.  

Komisia pre záležitosti EÚ predstavuje druhý stupeň koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ. Zástupcovia jednotlivých ministerstiev, resp. iných ústredných orgánov štátnej správy sa pravidelne každý týždeň stretávajú na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí na zasadnutí tejto komisie a rokujú o problematike, ktorá je v pôsobnosti Coreper-u I a II. Komisia pre európske záležitosti schvaľuje návrh inštrukcie, ktorá je k jednotlivým bodom rokovania Coreper-u pripravená kompetentne príslušnými ministerstvami. Návrh mandátu na zasadnutia Rady EÚ vypracúva zodpovedné ministerstvo a to na základe dovtedy spracovaných dokumentov (rámcová pozícia, stanovisko, inštrukcia), resp. v logickej nadväznosti na tieto dokumenty a taktiež z hľadiska znalosti situácie a posledného vývoja pri rokovaniach o danej problematike na úrovni všetkých členských štátov EÚ.

V záujme skvalitnenia legislatívneho procesu, ako aj skĺbenia politickej a expertnej úrovne (resp. zákonodarnej a výkonnej moci) je pri spracovávaní návrhov európskej legislatívy do procesu tvorby stanovísk Slovenskej republiky od jeho začiatku súčasne s exekutívou zapojená aj Národná rada Slovenskej republiky prostredníctvom Výboru pre európske záležitosti a odborného aparátu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada má právomoc prijímať záväzné stanoviská pre zástupcov Slovenska v príslušnom orgáne EÚ.

Významnou časťou intenzívnej spolupráce medzi členskou krajinou a inštitúciami Európskej únie je Predsedníctvo v Rade EÚ. Pri predsedníctve sa krajiny striedajú na základe rotačného princípu. Slovensko predsedalo Rade EÚ v roku 2016 a najbližšie ho čaká nové predsedníctvo v prvej polovici roku 2030.

Ďalšie zdroje:

Oficiálna stránka – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti

Oficiálna stránka – Národná rada Slovenskej republiky, Výbor pre európske záležitosti

Ústavný zákon o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie (2004)