Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je už od roku 1962 partnerstvom medzi poľnohospodármi a Európskou spoločnosťou. Je spoločnou politikou pre všetky krajiny Európskej únie. Spravuje a financuje sa na európskej úrovni. SPP stanovuje podmienky na planenie svojej úlohy v spoločnosti hlavne v troch oblastiach – výroba potravín, rozvoj vidieckych komunít a podpora trvalo udržateľných opatrení v environmentálnej oblasti. Od svojho vznikla, prešla SPP niekoľkými dôležitými reformami. SPP sa postupne rozvíjala, aby sa prispôsobila zmenám v hospodárskych podmienkach a v požiadavkách a potrebách občanov. Legislatívny návrh budúcej SPP pre obdobie po roku 2020 predložila Európska komisia v júni 2018.

Legislatívnemu návrhu predchádzala verejná konzultácia k budúcnosti SPP. Cieľom európskeho návrhu je zlepšiť schopnosť SPP reagovať na súčasné a budúce výzvy, ako je napríklad zmena klímy alebo generačná obnova, a zároveň pokračovať v podpore európskych poľnohospodárov a zaistiť udržateľné a konkurencieschopné poľnohospodárstvo. Európska komisia v prípravách rozpočtu na obdobie 2021 – 2027 navrhuje, aby sa finančné prostriedky na SPP mierne znížili (približne o 5 %) kvôli nižším príspevkom do rozpočtu budúcej Únie s 27 členmi.

Na podporu národných programov si SPP zachová dva piliere a dva poľnohospodárske fondy na základe integrovaného prístupu. Priame platby (neviazané aj viazané) zostanú prioritnými prvkami novej SPP. Návrh tiež zadefinoval deväť hlavných cieľov budúcej SPP, z ktorých každý cieľ má svoje hlbšie opodstatnenie a zdôvodnenie:

 1. spravodlivý príjem pre poľnohospodárov,
 2. zvýšenie konkurencieschopnosti,
 3. obnovenie rovnováhy v potravinovom reťazci,
 4. opatrenia v oblasti zmeny klímy,
 5. starostlivosť o životné prostredie,
 6. zachovanie krajiny a biodiverzity,
 7. podpora generačnej obnovy,
 8. dynamické vidiecke oblasti,
 9. ochrana kvality potravín a zdravia.

Komisia sa návrhom snaží reagovať na aktuálne výzvy. Stabilita a podpora príjmu sa zachová. Základná platba sa bude aj naďalej odvíjať od rozlohy poľnohospodárskeho podniku v hektároch. Budúca SPP však plánuje venovať pozornosť najmä malým a stredným poľnohospodárskym podnikom a podporovať mladých poľnohospodárov. Novinkou sú aj vyššie ambície v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. K povinným požiadavkám patrí napr. zachovanie pôd bohatých na uhlík prostredníctvom ochrany mokradí a rašelinísk, povinný nástroj na hospodárenie so živinami slúžiaci na zlepšenie kvality vody, zníženie hladín amoniaku a oxidu dusného a striedanie plodín namiesto ich diverzifikácie. Budúca SPP tiež navrhuje stimulovať rozvoj vidieckych oblastí novými opatreniami ako napr. prostredníctvom pomoci novým generáciám poľnohospodárov alebo väčší dôraz na bezpečnosť potravín a podpora obmedzení používania pesticídov a antibiotík.

Komisia tiež navrhla nový systém fungovania spoločnej politiky, ktorý by mal byť pružnejší a mal by preniesť dôraz zo súladu s predpismi a pravidlami na výsledky a výkonnosť. Štáty by vo svojich strategických plánoch mali stanoviť, ako mienia splniť 9 celoeurópskych cieľov. Nový spôsob fungovania SPP zároveň prinesie:

 • zjednodušenie administratívnych postupov, lebo štáty predložia len jeden strategický plán,
 • zjednodušenie ochrany životného prostredia, lebo každý štát prostredníctvom súboru európskych noriem a cieľov prispôsobí opatrenia reálnym podmienkam na mieste,
 • zjednodušenie podpory pre mladých poľnohospodárov, lebo jednotný strategický plán umožní konzistentné opatrenia pre generačnú obnovu. Mladí poľnohospodári budú mať ľahší prístup k doplnkovému príjmu a k podpore na zariadenia, pretože EÚ zmierni kritériá oprávnenosti.

Budúca SPP bude tiež slúžiť na podporu zvyšovania investícií do výskumu a inovácií, z ktorých by mohli profitovať poľnohospodári alebo vidiecke spoločenstvá. Spusteniu a rozvoju inovačných projektov by mali pomôcť účinnejšie znalostné a inovačné systémy (AKIS). Tieto boli začlenené aj do strategických plánov SPP. Na výskum a inováciu v oblasti potravín, poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a biohospodárstva navrhla Európska komisia vyčleniť osobitný rozpočet vo výške 10 miliárd EUR z programu Horizont Európa. Európske partnerstvo v oblasti inovácií v sektore poľnohospodárstva (EIP-AGRI) bude aj naďalej združovať finančné prostriedky z programu Európsky horizont a prostriedky určené na rozvoj vidieka.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Poľnohospodárstvo

Európska komisia – Spoločná poľnohospodárska politika

Európska komisia – Spoločná poľnohospodárska politika v skratke

Európska komisia – Budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky

Euractiv.sk – CAP Spoločná poľnohospodárska politika