Východiskom regionálnej politiky je stanovenie kategórií, v ktorých by sa mohli prejavovať problémy spôsobené regionálnymi rozdielmi. Regionálna politika zahŕňa všetky časti EÚ a na všetkých úrovniach – od európskeho a národného meradla po regióny a miestne komunity. Aj napriek tomu, že časť financií z kohéznej politiky je priamo prerozdeľovaná členským krajinám, hlavným ťažiskom politiky súdržnosti je región a jeho problémy. Politiku vykonávajú národné a regionálne orgány v partnerstve s Európskou komisiou.

Existuje viacero spôsobov klasifikácie regiónov. V období 2014 – 2020 klasifikujeme regióny na základe kritéria HDP a to na menej rozvinuté regióny (HDP na osobu nižšie ako 75 % priemeru EÚ), prechodové regióny (HDP na osobu medzi 75 % a 90 % priemeru EÚ) a viac rozvinuté regióny (HDP na osobu vyššie ako 90 % priemeru EÚ). Pre realizáciu regionálnej politiky je ďalej dôležité stanoviť presnú metodiku, ktorou sa budú sledovať regionálne nerovnosti a podľa ktorej sa určia príjemcovia finančnej podpory. Rozdiely medzi krajinami a regiónmi sleduje EÚ na základe HDP na hlavu. Podmienkou úspešného zacielenia regionálnej politiky je ďalej presná lokalizácia regiónov. Od roku 1988 používa EÚ špeciálne územné štatistické jednotky, tzv. NUTS (spoločná nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely). Úrovne NUTS sú zemepisné oblasti používané na zber harmonizovaných údajov v EÚ a vďaka ním vie EÚ zmapovať rozdiely v hospodárskych ukazovateľoch a rozdeliť finančné prostriedky pomoci. Podľa systému NUTS sa každá členská krajina delí na tri úrovne štatistických jednotiek (regióny NUTS) v závislosti od počtu obyvateľov. Územie EÚ je v súčasnosti rozdelená do 273 regiónov úrovne 2. Na všetky z nich sa vzťahuje politika súdržnosti.

Rámec kohéznej politiky je stanovený na 7-ročné obdobie. Súčasné obdobie sa vzťahuje na roky 2014-2020. Vykonávanie politiky postupuje v týchto fázach.

Rada a Európsky parlament spoločne na základe návrhu Komisie rozhodujú o rozpočte politiky a pravidlách jeho použitia. Popri spoločných pravidlách pre Európske štrukturálne a investičné fondy sú stanovené taktiež špecifické pravidlá pre každý fond.

V procese konzultácie medzi Komisiou a členskými štátmi sa upresnia princípy a priority politiky súdržnosti. Každý členský štát vypracuje návrh Dohody o partnerstve, ktorá načrtáva stratégiu krajiny a navrhuje zoznam programov. Popri nej členské štáty taktiež predstavia návrh operačných programov (OP), ktoré sa vzťahujú na celé členské štáty alebo na regióny. Taktiež budú existovať programy spolupráce zahŕňajúce viac ako jednu krajinu. Konečný obsah Dohody o partnerstve vyjednáva Komisia s národnými úradmi. Programy predstavia priority príslušnej krajiny alebo regiónov či oblasti spolupráce. Na programovaní a riadení OP sa môžu podieľať zamestnanci, zamestnávatelia a organizácie občianskej spoločnosti. Programy sú realizované členskými štátmi a ich regiónmi. Ide o výber, monitorovanie a hodnotenie stoviek tisícov projektov. Túto prácu organizujú v každej krajine alebo regióne "riadiace orgány". Komisia spoločne s každou krajinou monitoruje každý program. Komisia a členské štáty podávajú počas programovacieho obdobia strategické správy.

Ďalšie zdroje:

Európska komisia – Najdôležitejšia investičná politika EÚ

Fiala, Petr, Ondřej Krutílek, Markéta Pitrová, 2018. Evropská unie. Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 626 – 628.

Európska komisia – Programovanie a vykonávanie