Cieľom politiky v oblasti bezpečnosti potravín je ochrániť spotrebiteľov a ich zdravie a zároveň zaručiť fungovanie jednotného trhu. Ochrana zdravia je cieľom všetkých právnych predpisov a noriem EÚ týkajúcich sa poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a výroby potravín. Politika bezpečnosti potravín vznikla v roku 2003 a odvíja sa od zásady vysledovateľnosti vstupov (napr. krmiva) aj výstupov (napr. primárna výroba, spracovanie, skladovanie, doprava a maloobchodný predaj).

Celý proces výroby potravín a spracovateľský reťazec, ako aj dovoz a vývoz tovaru upravujú rôzne právne predpisy EÚ. Krajiny EÚ tieto harmonizované normy uplatňujú a zavádzajú kontroly na ich presadzovanie. EÚ na uplatňovanie predpisov a vykonávanie kontrol dohliada a zároveň zabezpečuje odbornú prípravu. EÚ má normy na zabezpečenie hygieny potravinových výrobkov, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a zdravia rastlín a na predchádzanie riziku kontaminácie vonkajšími látkami, ako sú pesticídy. Vo všetkých fázach sa vykonávajú prísne kontroly a dovoz (napr. mäsa) z krajín mimo EÚ musí spĺňať rovnaké požiadavky a podstúpiť rovnakú kontrolu ako potraviny vyrobené v rámci EÚ. Politika bezpečnosti potravín v EÚ, ako aj opatrenia v tejto oblasti sa sústreďujú na 4 hlavné oblasti ochrany:

  1. Hygiena potravín: potravinárske podniky od fariem po reštaurácie vrátane podnikov, ktoré dovážajú potraviny do EÚ, musia dodržiavať potravinové právo EÚ.
  2. Zdravie zvierat: hygienické kontroly a sanitárne opatrenia týkajúce sa spoločenských, hospodárskych a voľne žijúcich zvierat slúžia na monitorovanie a manažment chorôb a sledovanie pohybu všetkých hospodárskych zvierat.
  3. Zdravie rastlín: odhaľovaním a eradikáciou škodcov v skorom štádiu sa zabraňuje ich šíreniu a zabezpečuje sa zdravé osivo.
  4. Kontaminanty a rezíduá: monitorovaním sa zabraňuje kontaminácii potravín a krmív. Na domáce a dovážané potraviny a krmivá sa uplatňujú maximálne prípustné limity.

Uplatňovanie integrovanej politiky bezpečnosti potravín vyžaduje niekoľko krokov ako vytváranie efektívnych systémov kontroly, koordinovanie medzinárodných vzťahov s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami ako aj spolupráca s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) a zaistenie vyhodnotenia rizík na základe vedeckých dôkazov. EFSA úrad vykonáva nezávislé hodnotenia rizík a poskytuje vedecké poradenstvo, ktoré sú podkladom pre normy EÚ v oblasti bezpečnosti potravín. Napr. pri schvaľovaní licencie pre látku glyfosát, úrad EFSA zodpovedal za vypracovanie vedeckej štúdie pre vyhodnotenie možných účinkov glyfosátu. Pôvodne EFSA nemala štúdie o toxicite a karcinogenite tejto látky zverejniť z dôvodu ochrany obchodných a finančných záujmov výrobcov. Súdny dvor Európskej únie však rozhodol o povinnosti závery zverejniť, lebo existujú vážne obavy o zdravie ľudí a Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny označuje túto látku za pravdepodobne karcinogénnu.

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Bezpečnosť potravín v EÚ

Právne predpisy – Bezpečnosť potravín

Európska komisia – Bezpečnosť potravín

Zaistenie bezpečnosti potravín (2018)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Európska komisia – Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá

Európska komisia – Systém zabezpečujúci vysledovateľnosť zvierat

Európska komisia – Databáza pesticídov EÚ

Európska komisia – Oznámenia o zachytení zásielok rastlín a rastlinných produktov, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi

Euractiv.sk – Potravinárstvo