Pojem mainstream (z anglického main – hlavný a stream – prúd) označuje prevládajúci spoločenský konsenzus napr. v kultúre, umení alebo v názoroch na spoločenské dianie. Často má tento pojem negatívny kontext. Naopak, proces mainstreaming v rámci určitej záležitosti znamená plné zohľadňovanie tejto záležitosti vo všetkých politikách alebo prístupoch napr. pri vzdelávaní, pri prístupe k mládeži alebo rodovej rovnosti a snaží sa docieliť rovnosť a toleranciu.

V praxi to znamená napr. umiestňovanie detí so špeciálnymi potrebami na istý čas do bežných tried. Tento prístup v spoločnosti podporuje toleranciu a vzájomné pochopenie sa.

Často sa pojem mainstreaming vyskytuje v súvislosti so stratégiou podpory rodovej rovnosti - gender mainstreaming. Znamená zapojenie rodovo špecifickej perspektívy do všetkých rozhodovacích procesov a využívanie každého rozhodovacieho procesu v prospech dosiahnutia rodovej rovnosti. Nijaké opatrenie, nijaká politika či rozhodnutie nie je rodovo neutrálne (vo svojich predpokladoch či dôsledkoch) a táto skutočnosť sa musí zohľadňovať pri ich príprave a realizácii. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť vypracoval opatrenia pre zrovnoprávnenie pre 19 rôznych oblastí politík ako napr. vzdelanie, zamestnanie, energetika, zdravie alebo spravodlivosť.

V kontexte EÚ, predstavoval mainstreaming jeden zo základných princípov programu iniciatívy EQUAL (2000 – 2008). Išlo o komplexný proces, ktorého cieľom bolo presadenie skúseností, výsledkov a novo vyvinutých inovatívnych nástrojov rozvojových partnerstiev do politiky a praxe na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Vplyvom na politiky členských štátov EÚ sa mali postupne eliminovať všetky formy diskriminácie a nerovnosti na pracovnom trhu.

Ďalšie zdroje: