Európska únia je najaktívnejším darcom humanitárnej pomoci na svete. Pri veľkých katastrofách alebo humanitárnych krízach, poskytuje EÚ pomoc krajinám aj obyvateľstvu tak v Európe ako aj mimo nej. Činnosť EÚ vychádza zo základných humanitárnych princípov ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti a obsahuje tri prvky: núdzovú pomoc, potravinovú pomoc a pomoc určenú utečencom a vysídleným osobám.

Prostredníctvom finančnej a materiálnej pomoci, služieb a technickej pomoci usiluje pripraviť ľudí na krízové situácie a rýchlo konať v prípadoch, ktoré vážne ovplyvňujú život ľudí mimo EÚ. Túto činnosť koordinuje úrad humanitárnej pomoci Európskeho spoločenstva (ECHO), ktorý spolupracuje s partnermi v teréne, predovšetkým s Organizáciou Spojených národov a mimovládnymi organizáciami. Pomoc sa poskytuje prostredníctvom viac než 200 medzinárodných a miestnych partnerských organizácií a agentúr a s podporou tisícov európskych dobrovoľníkov. Každý európsky občan alebo osoba s dlhodobým pobytom v členskom štáte EÚ sa môže zapojiť do dobrovoľníckeho programu na účely poskytovania pomoci EÚ.

Prostredníctvom mechanizmu v oblasti civilnej ochrany zohráva EÚ spolu s niekoľkými ďalšími európskymi krajinami kľúčovú úlohu pri koordinácii reakcií na krízy v Európe i inde na svete. Existujúce a potenciálne krízy sa neustále monitorujú a zúčastnené krajiny spolupracujú aj v oblasti hodnotenia rizík, predchádzania katastrofám, pripravenosti na ne a plánovania opatrení. Núdzová pomoc sa môže poskytovať vo forme materiálnej pomoci, ako sú potraviny, prístrešie alebo vybavenie, alebo môže spočívať vo vyslaní špeciálne vybavených tímov či v hodnotiacich a koordinačných činnostiach expertov vyslaných do terénu. Tímy núdzovej pomoci, experti a vybavenie, ktoré poskytli zúčastnené krajiny, sú neustále v pohotovosti, aby EÚ mohla rýchlo reagovať na krízy na celom svete. Rozpočet pre obdobie 2014 – 2020 činí približne miliardu EUR ročne.  

Ďalšie zdroje:

Európska únia – Humanitárna pomoc a civilná ochrana

Právne predpisy – Humanitárna pomoc a civilná ochrana

Prehľad o humanitárnej pomoci a civilnej ochrane (2017)

Európska komisia – Európska civilná ochrana a operácie humanitárnej pomoci (ECHO)

Euractiv.sk – Rozvojová politika