Politika Európskej únie v oblasti hospodárskej súťaže chráni hospodársku súťaž tým, že na všetky spoločnosti pôsobiace na vnútornom trhu sa vzťahujú rovnaké pravidlá. Cieľom politiky hospodárskej súťaže je zabezpečenie spravodlivých a rovnakých podmienok pre podniky a zároveň zachovanie priestoru pre inovácie, jednotné normy a rozvoj malých a stredných podnikov.

Základy pravidiel Spoločenstva hospodárskej súťaže stanovuje hlava VII kapitola 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Štátna pomoc je podľa Zmluvy zakázaná. Existujú však výnimky, keď je takáto pomoc opodstatnená, napr. z hľadiska služieb všeobecného hospodárskeho významu. Musí sa preukázať, že nenarúšajú hospodársku súťaž spôsobom, ktorý by bol proti verejnému záujmu. Európska komisia monitoruje a skúma praktiky narúšajúce hospodársku súťaž, fúzie a štátnu pomoc s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre podniky z EÚ pri zaručení výberu a spravodlivej tvorby cien pre spotrebiteľov.

EÚ má prísne pravidlá hospodárskej súťaže. Tieto platia vo všetkých krajinách EÚ a platia nielen pre podniky, ale aj pre všetky organizácie zapojené do hospodárskej činnosti (napr. obchodné združenia, priemyselné zoskupenia atď.). Podľa týchto pravidiel sú určité postupy zakázané. Ak ich niekto poruší, môže dostať pokutu až do výšky 10 % ročného celosvetového obratu. V niektorých krajinách EÚ môžu jednotliví radiaci pracovníci spoločností porušujúcich tieto pravidlá čeliť vážnym sankciám vrátane trestu odňatia slobody.

Zakázané sú napr. nezákonné kontakty a dohody, známe ako kartely. Môžu mať mnoho foriem a ich predpokladom nie je oficiálne schválenie zo strany zúčastnených spoločností. Najbežnejším príkladom týchto postupov je: stanovovanie cien, rozdelenie trhov, dohoda o rozdelení zákazníkov, dohoda o obmedzení výroby alebo distribučné dohody medzi dodávateľmi a maloobchodnými predajcami, keď napríklad ceny účtované zákazníkom stanoví dodávateľ. Niektoré dohody zakázané nie sú. Sú to prípady, ak prinášajú prospech spotrebiteľom a hospodárstvu ako celku. Jedným z príkladov sú dohody o výskume a rozvoji a o prenose technológií. V týchto prípadoch sa uplatňujú nariadenia o skupinových výnimkách. Zakázané je aj zneužívanie dominantného postavenia na trhu. Ak má spoločnosť značný podiel na trhu, musí dbať na to, aby nestanovovala neprimerane vysoké ceny či naopak nereálne nízke ceny, ktoré by zasa mohli vyradiť konkurentov z trhu. Tiež musí dbať na to, aby nediskriminovala zákazníkov a nevnucovala určité obchodné podmienky svojim obchodným partnerom.

Právomoci Komisie vyšetrovať a zastaviť porušovanie pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže podliehajú viacerým vnútorným kontrolným mechanizmom a úplnému súdnemu preskúmaniu zo strany európskych súdov. Existuje niekoľko prípadov narušenia hospodárskej súťaže v EÚ. EÚ je takisto na čele medzinárodnej spolupráce v oblasti hospodárskej súťaže s cieľom podporovať a navrhovať najlepšie postupy. Bola zakladajúcim členom Medzinárodnej siete pre hospodársku súťaž a partnerom globálnych a vnútroštátnych orgánov, ktorých úlohou je posúdiť možné narušenia hospodárskej súťaže.

Ďalšie zdroje: