Eurostat je štatistický úrad Európskej únie. Vznikol v roku 1953 so sídlom v Luxemburgu, Luxembursko. Úzko spolupracuje s členskými štátmi a vytvára tak európsky štatistický systém.

Má za úlohu poskytovať Európskej únii kvalitný štatistický informačný servis. Používa jednotné pravidlá na zhromažďovanie všetkých štatistických údajov z národných štatistických inštitútov každého z členských štátov Únie.

Po zhromaždení údajov v požadovanej forme ich konsoliduje a harmonizuje berúc do úvahy špecifiká každej krajiny. Dané údaje tak môžu byť použité globálne alebo komparatívne. Tento proces harmonizácie štatistických údajov je rozšírený aj na partnerov Európskej únie: členov Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane Švajčiarska a v mnohých oblastiach nevyhnutných pre pochopenie pozície Európy vo svete. Ďalej zohráva Eurostat dôležitú úlohu aj v koordinácii štatistických systémov s Kanadou, Japonskom a medzinárodnými organizáciami ako je OSN.