Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) je poradný orgán EÚ. Zastupuje organizácie zamestnancov a zamestnávateľov a iné záujmove skupiny. Funguje ako most medzi inštitúciami EÚ a občanmi EÚ. Pre Európsku komisiu, Radu EÚ a Európsky parlament vypracováva a vydáva stanoviská.

EHSV tvorí 350 členov zo všetkých krajín EÚ. Členovia zastupujú organizácie zamestnancov a zamestnávateľov a sociálne záujmové skupiny z členských krajín EÚ. Títo sú vymenovaní na obnoviteľné päťročné funkčné obdobie. Súčasné funkčné obdobie trvá od októbra 2015 do septembra 2020. Členov navrhujú národné vlády a vymenúva ich Rada Európskej únie. Pracujú nezávisle a svoje povinnosti vykonávajú v záujme všetkých občanov EÚ. Počet členov za každý štát je stanovený pomerne k počtu obyvateľov krajiny. Členovia sú podľa toho, koho zastupujú, rozdelení do troch skupín: Zamestnávatelia (skupina I), Zamestnanci (skupina II) a Iné záujmy (poľnohospodári, slobodné povolania, spotrebitelia a pod. – skupina III). Každá skupina má svoj sekretariát. Členovia EHSV sa môžu sami rozhodnúť, do ktorej skupiny chcú patriť.

Za Slovensko je vo Výbore 9 členov. Títo sú:

  • Vladimír Báleš, Profesor, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Skupina Rozmanitosť Európy (skupina III)
  • Jarmila Dubravská, Odborníčka na poľnohospodárstvo a SPP, zástupkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) so zodpovednosťou za európske záležitosti, Skupina Zamestnávatelia (skupina I)
  • Rudolf Kropil, Prezident Slovenskej rektorskej konferencie, Skupina Rozmanitosť Európy
  • Emil Machyna, Predseda Odborového zväzu KOVO, Skupina Zamestnanci (skupina II)
  • Mária Mayerová, Predsedníčka Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry, Skupina Zamestnanci (skupina II)
  • Peter Mihók, Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory; predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory; podpredseda Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky, Skupina Zamestnávatelia (skupina I)
  • Juraj Sipko, Riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, Skupina Rozmanitosť Európy (skupina III)
  • Martina Širhalová, Projektová manažérka, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Skupina Zamestnávatelia (skupina II)
  • Anton Szalay, Predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, Skupina Zamestnanci (skupina I)

Ďalšie zdroje:

Oficiálna stránka – Európsky hospodársky a sociálny výbor