Európsky investičný fond (EIF) je špecializovaným európskym finančným orgánom, ktorý poskytuje finančné prostriedky malým a stredným podnikom (MSP) prostredníctvom nástrojov rizikového kapitálu a rizikového financovania.

Väčšinovým akcionárom EIF je Európska investičná banka. Ďalšími akcionármi sú Európska komisia a finančné inštitúcie z celej Európy. Fond bol zriadený v roku 1994 a je aktívny vo všetkých krajinách EÚ, potenciálnych členských štátoch, Lichtenštajnsku a Nórsku. Sídlo je v Luxemburgu, Luxembursko.

Medzi produkty EIF patria nasledovné. Rizikový kapitál a mikrofinancovanie pre MSP, najmä pre nové a inovatívne spoločnosti. Záruky pre finančné inštitúcie, ktoré kryjú úvery pre MSP. A pomoc krajinám EÚ a krajinám v prístupovom procese do EÚ s cieľom rozvinúť ich trhy s rizikovým kapitálom. Medzi orgány EIF patrí generálna rada, rada riaditeľov a valné zhromaždenie. Generálna rada zodpovedá za každodennú prácu fondu. Radu riaditeľov tvoria zástupcovia akcionárov, ktorí sa stretávajú 9 až 10 krát ročne. Valné zhromaždenie tvorí zástupca Európskej investičnej banky, Európskej komisie a zástupca každej inštitúcie, ktorá ma podiely v EIF. Akcionári sa stretávajú na valnom zhromaždení raz ročne. Ako nezávislý orgán funguje v rámci EIF aj rada audítorov, ktorá na starosti finančnú kontrolu a zodpovedá valenému zhromaždeniu.

Ak ste podnikateľ a máte záujem o financovanie, obráťte sa na sprostredkovateľov EIF na Slovensku, aby ste zistili, či máte nárok na financovanie formou pôžičiek a rizikového kapitálu.