ECHO je skratka pre Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ. Hlavným poslaním je ochrana života, predchádzanie ľudskému utrpeniu a jeho zmierňovanie a ochrana integrity a ľudskej dôstojnosti osôb postihnutých prírodnými katastrofami alebo krízami spôsobenými ľudskou činnosťou.

Prostredníctvom svojho ústredia v Bruseli a globálnej siete miestnych kancelárií zabezpečuje ECHO rýchle a účinné poskytovanie pomoci EÚ. Hlavné sídlo je v Bruseli. Ďalšie pracoviská sa nachádzajú vo viac ako 40 krajinách sveta.

Práca Generálneho riaditeľstva ECHO sa opiera o princíp solidarity, ktorý ukotvila Lisabonská zmluva. Európska únia poskytuje humanitárnu pomoc založenú na potrebách. Osobitnú pozornosť venuje najzraniteľnejším obetiam, a koordinuje európsku pomoc v oblasti civilnej ochrany počas katastrof na celom svete. Podľa výročnej správy z roku 2017, Komisia pridelila vyše 1,548 miliardy EUR z finančných prostriedkov EÚ na humanitárnu pomoc v 94 krajinách. Značná časť tejto pomoci bola poskytnutá obyvateľom v Sýrii postihnutým konfliktom a utečencom v susedných krajinách a regiónoch. EÚ ostala hlavným darcom aj v iných častiach sveta, pričom veľký podiel z finančných prostriedkov sa naďalej vynakladal v Afrike. Komisia tiež reagovala v roku 2017 na viaceré prírodné katastrofy, a to v rámci EÚ aj na celom svete. Reakcia na hurikány Irma a Maria v Karibskej oblasti v septembri 2017 bola dobrým príkladom komplementárnosti medzi humanitárnou pomocou a nástrojmi civilnej ochrany.

Samotná Únia je na prvom mieste v poskytovaní pomoci na svete. Za viac ako dvadsať rokov svojho pôsobenia poskytla desiatky miliárd eur. Priemerný ročný rozpočet dosahuje väčšinou viac ako miliardu EUR. ECHO pomáha stovkách krajín sveta a financuje projekty v spolupráci s viac ako 200 partnermi (špecializované agentúry OSN, mimovládne organizácie). Peniaze pochádzajú z Európskej únie a členských štátov EÚ.