Európska komisia je výkonný orgán Európskej únie. Je politicky nezávislá a reprezentuje celoeurópske záujmy. Navrhuje európsku legislatívu a sama implementuje nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

 

Komisiu tvorí 28 komisárov, jeden za každý členský štát. Na ich čele stojí Predseda komisie, ktorý zodpovedá za rozdelenie portfólií medzi komisárov. Aktuálne je Predsedom komisie Jean-Claude Juncker. Okrem Predsedu má Komisia 7 podpredsedov a 20 komisárov, z ktorých každý riadi svoju agendu podľa prideleného generálneho riaditeľstva, tzv. DG (Directorates-General). Sídlom Komisie je Brusel (Belgicko). Okrem oficiálneho sídla má Komisia svoje zastúpenie aj v každej z členských krajín EÚ.

 

Komisia má štyri hlavné kompetencie: navrhuje zákony, spravuje európske politiky a prerozdeľuje rozpočet, spolu so Súdnym dvorom Európskej únie vynucuje dodržiavania európskych zákonov a reprezentuje Európsku úniu navonok a to hlavne v oblastiach obchodnej politiky a humanitárnej pomoci. Pri návrhoch legislatívy má Komisia špeciálnu úlohu medzi inštitúciami EÚ a to ochranu záujmov EÚ a občanov EÚ. Konzultuje pri tom často priamo odborníkov alebo občanov. Komisia ďalej navrhuje ročné rozpočty pre schválenie v Európskom parlamente a Rade a dozerá nad spravovaním európskych peňazí. Komisia rozhoduje kolektívne. Predseda a podpredsedovia organizujú svoju prácu podľa prioritných oblastí v spolupráci s príslušných komisárom a rozhodujú na základe konsenzu. V niektorých prípadoch prebieha hlasovanie. Každý komisár má pri hlasovaní jeden hlas a všetci spolu nesú rovnakú zodpovednosť za rozhodnutia. Komisia uverejňuje svoje pracovné plány a správy o výsledkoch činnosti každý rok v rámci strategického plánovania a programovania.

 

Generálnych riaditeľstiev je celkovo 31. Tieto presne špecifikujú agendu a témy, ktorým sa Komisia venuje.

 • AGRI - Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • BUDG - Rozpočet
 • CLIMA - Opatrenia v oblasti klímy
 • COMM - Komunikácia
 • COMP - Hospodárska súťaž
 • CONNECT - Komunikačné siete, obsah a technológie
 • DEVCO - Medzinárodná spolupráca a rozvoj
 • DGT - Preklad
 • DIGIT - Informatika
 • EAC - Vzdelávanie, mládež, šport a kultúra
 • ECFIN - Hospodárske a finančné záležitosti
 • ECHO - Pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ
 • EMPL - Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
 • ENER - Energetika
 • ENV - Životné prostredie
 • EUROSTAT - Eurostat – európske štatistiky
 • FISMA - Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov
 • GROW - Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
 • HOME - Migrácia a vnútorné záležitosti
 • HR - Ľudské zdroje a bezpečnosť
 • JRC - Spoločné výskumné centrum
 • JUST - Spravodlivosť a spotrebitelia
 • MARE - Námorné záležitosti a rybárstvo
 • MOVE - Mobilita a doprava
 • NEAR - Európska susedská politika a rokovania o rozšírení
 • REGIO - Regionálna a mestská politika
 • RTD - Výskum a inovácia
 • SANTE - Zdravie a bezpečnosť potravín
 • SCIC - Tlmočenie
 • TAXUD - Dane a colná únia
 • TRADE - Obchod

Ďalšie zdroje informácií: