Spôsob, akým EÚ prijíma rozhodnutia sa označuje ako „riadny legislatívny postup“ (predtým postup spolurozhodovania). Vyjadruje sa tým, že Európsky parlament priamo volený občanmi schvaľuje legislatívu EÚ spoločne s Radou, ktorú tvoria zástupcovia všetkých 28 vlád členských štátov EÚ.

Európska únia má v každej členskej krajine svoje zastúpenie a to prostredníctvom zastúpenia Európskej komisie a informačnej kancelárie Európskeho parlamentu. Zastúpenia Komisie úzko spolupracujú s informačnými kanceláriami Európskeho parlamentu s cieľom zviditeľniť inštitúcie a procesy Európskej únie ako celku.

Európsky výbor regiónov je poradný orgán, ktorého úlohou je zastupovať európske orgány na regionálnej a miestnej úrovni. Tvorí ho 350 členov z členských krajín EÚ. Títo zástupcovia sú volení a pracujúci na miestnej alebo regionálnej úrovni.